วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม 2558 เวลาขณะนี้ เวลา (13:00)

:: คุณครูอนุบาล ::

 

 

นางสาว ศุรดา แก้วขุนศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1 / 1

นาง จรุญ ธีระศิลป์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1 / 1

นาง สำอางค์ อร่ามดวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 / 1

นาง อรศรี ตั้งทวีทรัพย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 / 1

นาง พรทิพย์ รอดสมัย
พี่เลี้ยง อนุบาล 1 / 1

นาง ลำปาง หงษ์ยนต์
พี่เลี้ยง อนุบาล 2 / 1

นาง เจริญศรี จันทรารมณ์
หัวหน้าอนุบาล อนุบาล /