กิจกรรม การเสวนา เรื่อง วิถีชีวิตคนเมืองกับการคงอยู่ของวัฒนธรรม
ดร ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร การเสวนา เรื่อง วิถีชีวิตคนเมืองกับการคงอยู่ของวัฒนธรรม