กิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม