หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุกัญญา นาควัชระ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา